Mjetet ndihmëse për filmat “Mësimi i hershëm i gjuhës”

previewimagepreviewimage

Kartolinë

Kartolinë në 13 gjuhë, që paloset, me informacionet më të rëndësishme për shpërndarjen e filmave

Bestellen

previewimagepreviewimage

Broshura shoqëruese “Fëmijët duan të flasin”

Broshura me komente shoqëruese për secilin film “Mësimi i hershëm i gjuhës”

Bestellen

previewimagepreviewimage

Kuti

Kuti kartoni me broshurë shoqëruese, prospekt dhe kartolinë, njësi USB me të gjithë filmat

Bestellen

previewimagepreviewimage

Koncepti profesional “Mësimi i hershëm i gjuhës”

Bazat për mësimin e hershëm të gjuhës

Bestellen

previewimagepreviewimage

Prospekti “Mësimi i hershëm i gjuhës”

Versioni i shkurtuar i konceptit profesional për praktikën

Bestellen

previewimagepreviewimage

Fletëpalosja për specialistët

Informacione të shkurtra për mësimin e hershëm të gjuhës për specialistët në D, E

Download

previewimagepreviewimage

Fletëpalosja për prindërit

Informacione të shkurtra në gjuhë të thjeshtë për prindërit, lidhur me mësimin e hershëm në shqip, arabisht, bos.-serb.-kroatisht, gjermanisht, portugalisht, spanjisht, tigrinja, turqisht

previewimagepreviewimage

Fletëpalosja për komunat

Argumentim pro mësimit të hershëm të gjuhës për vendimmarrësit në D

Download

previewimagepreviewimage

Parrullat

Për bërjen të njohur të filmave “Mësimi i hershëm i gjuhës”

Download

previewimagepreviewimage

Klip video

Klip video reth filmave “Mësimi i hershëm i gjuhës”

previewimagepreviewimage

Download

previewimagepreviewimage

Moderationskarten

Für Fachleute, um ein Gespräch über frühe sprachliche Bildung zu initiieren und zu strukturieren. Für Eltern, um sie an die Bedeutung der alltäglichen Sprachbildung zu erinnern

Mjete ndihmëse për mundësi mësimore

previewimagepreviewimage

Broshura shoqëruese

Broshurë me komente shoqëruese për secilin film reth mundësive të përgjithshme mësimore në D, E, F, I

Bestellen

previewimagepreviewimage

Broshurë praktike

Broshurë praktike për përdorimin e filmave gjatë këshillimit, përkujdesjes dhe arsimimit të avancuar me shembuj praktikë në D

Bestellen

previewimagepreviewimage

Fletë moderimi

Fletë moderimi në D, F për drejtimin e bisedave (p.sh. FemmesTische)

Bestellen